làm thế nào để biết m2es nào được cài đặt trên nhật thực của tôi


Câu trả lời 1:

Các lọ được tải xuống trong kho .m2 /, đó là kho lưu trữ cục bộ của bạn. Đầu tiên, bạn tìm thấy các lọ cần thiết trong

mvnrepository.com

sau đó bạn thêm mã phụ thuộc vào pom.xml. Sau khi thêm mã nhúng, Chúng ta cần sử dụng lệnh

mvn cài đặt

sau đó nó sẽ tải xuống và lưu trữ các lọ mới trong kho lưu trữ cục bộ. .M2 / kho lưu trữ có trong người dùng / tên máy tính của bạn / .m2 / kho.

Bạn có thể thấy trạng thái trên CLI khi bạn thực hiện lệnh mvn intsall.


Câu trả lời 2:

Các lọ, tệp phụ thuộc và các tệp khác được Maven tải xuống nằm trong kho lưu trữ cục bộ của Maven. Theo mặc định, kho lưu trữ cục bộ Maven là thư mục .m2. Vị trí cho Unix / Mac OS X là: - ~ / .m2 Bạn có thể sao chép trực tiếp jar vào nơi nó định đến. Maven sẽ tìm thấy tệp này trong lần chạy tiếp theo.


Câu trả lời 3:

Tôi nghĩ, bạn cần phải nhìn vào

  • Maven phụ thuộc
  • Thư viện tham chiếu

Trong IDE Eclipse và khi bạn thấy các tệp jar đã tải xuống, bạn cũng có thể xem đường dẫn đến vị trí thực tế

Trong hầu hết các trường hợp có thể xảy ra, trong khi thực hiện lệnh maven, nó được tải xuống thư mục .m2 / repository và điều này có thể được thay đổi từ tệp settings.xml


Câu trả lời 4:

Maven đặt chúng trong thư mục .m2 của bạn. Nếu bạn đang đóng gói đơn đăng ký của mình như một CHIẾN TRANH, hãy tự giúp mình và đọc phần này

5.3. Tạo dự án web đơn giản

Câu trả lời 5:

Tìm thư mục .m2 của bạn… ..