Làm thế nào để tôi có được giá trị cho sự khác biệt tiềm năng điện giữa 2 điểm?


Câu trả lời 1:

Là điện áp đã được xác định?

Ví dụ họ có đặt tên biến là V_ab không?

Đây sẽ là sự khác biệt Vab = Va - Vb

Nếu không có biến xác định, chỉ cần sử dụng định nghĩa mà bạn đã viết trong câu hỏi của mình:

Vab = Va- Vb

Nếu bạn xác định theo cách đó, thì bạn sẽ không nhận được kết quả sai.

Nếu kết quả là âm thì vẫn đúng !!

Nếu bạn không muốn một kết quả tiêu cực, thì chỉ cần lật hướng.

Ví dụ: Vab = - 10 V, bạn có thể viết lại thành Vba = + 10 V

Cả hai đều đúng, giả sử rằng bạn đã tính điện áp chính xác.