Từ cấp độ cao, sự khác biệt giữa SDK, Gradle và Pod là gì?


Câu trả lời 1:

SDK - (Bộ phát triển phần mềm) Đúng như tên gọi, SDK là bộ công cụ của bạn cung cấp cho bạn tất cả các thành phần cần thiết để xây dựng ứng dụng của bạn từ đầu.

Gradle - Một hệ thống tự động hóa xây dựng được sử dụng bởi studio android để chăm sóc các chức năng như tải xuống phụ thuộc, đóng gói ứng dụng vào tệp APK, kiểm tra lỗi trong mã của bạn hoặc mã chưa hoàn chỉnh. Bạn có thể viết mã kiểm tra đơn vị và xây dựng nó thông qua lớp.

Pod - Pod là dạng rút gọn của Cocoapods, về cơ bản là một ứng dụng quản lý phụ thuộc cho iOS. Nói chung, nó được sử dụng để tải xuống các thư viện bên thứ ba để phát triển iOS.